Tanečný odbor

V hravých pohybových činnostiach a cvičeniach získavajú deti prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky. Učia sa jednoduché cviky obratnosti, získavajú schopnosť reagovať pohybom na zmeny taktu, orientovať sa v priestore. Pri všetkých týchto činnostiach overuje učiteľ predpoklady jednotlivých žiakov pre ďalšie štúdium. Prípravné štúdium môže trvať dva roky a to Prípravné štúdium I. pre žiakov materských škôl a Prípravné štúdium II. pre žiakov prvého ročníka základnej školy.

Prvý stupeň základného štúdia tanečného odboru ZUŠ

Cieľom vyučovacieho procesu na 1. stupni základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov.

Primárne umelecké vzdelávanie

tanečného vzdelávania v ZUŠ prebieha od 1. ročníka po 4. ročník. Trvá 4 roky a žiaci sa nučia základné prvky ľudového tanca bez bližšieho regionálneho začlenenia a zároveň sa oboznámia s jednoduchými prvkami klasického a moderného tanca.

Cieľom prvej etapy tanečného vzdelávania je dôsledným metodickým postupom pripravovať žiaka na druhú etapu základného tanečného vzdelávania, ktorá začína od 5. ročníka a končí absolvovaním I. stupňa v 7. ročníku.

Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie

tanečného vzdelávania prebieha od 1. po 4 ročník, trvá tiež 4 roky ako primárne umelecké vzdelávanie. Obsahuje základy tanečných techník: klasického tanca, ľudového tanca, džezového tanca.

Cielom nižšieho sekundárneho vzdelávania je dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa tanečného odboru buď na záujmovú umeleckú činnosť v súboroch ľudového, moderného či scénického tanca, alebo na pokračovanie v štúdiu na II. stupni ZUŠ.

V priebehu štúdia sa vykryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu žiaka v oblasti tanečného umenia. Pri mimoriadnom nadaní a záujme môže absolvent I. stupňa absolvovať prijímacie skúšky na konzervatórium.

Vyučujúci

Bc. Milan Lacko, Dis.art.

szusbj2015@gmail.com
0910 434 962

Dominika Ondisová, DiS.art.

szusbj2015@gmail.com
0944 208 336