Predprípravka

V školskom roku 2018/2019 na našej škole vyučujeme deti od  3 rokov, ktorí nie sú v EDU zbere, keďže nespĺňajú vekové kritéria.

Vytvorili sme vlastný predmet a učebný plán.

Predmet: Predpríprava

Časová dotácia: 2 x 45´

Dĺžka štúdia: 2-3 roky

Vek dieťaťa: 3- 5 rokov

Počet detí v skupine: 5 – 15 detí

Charakteristika predmetu:

Predmet Predpríprava vznikal postupne ako spôsob prípravy maličkých detí na schopnosť prijímať „umenie“. Je to preto v úvodzovkách, lebo je to veľmi odvážne hovoriť o umení ako takom. Deti v tomto veku poznajú svet predovšetkým v hre a cez hru. Do života maličkých vstupuje kolektív, dieťa si hľadá svoje miesto a kolektív si vytvára normy, ktoré vstupujú do života dieťaťa. Vzhľadom k tomu, že u dieťaťa v tomto období prevláda mimovoľná pozornosť (dieťa upúta všetko, čo je nové, neobvyklé, náhle, nápadné), preto musíme striedať činnosti (výtvarné činnosti, dramatické činnosti, pohybové činnosti, činnosti hudobného charakteru). Týmto spôsobom dieťa dostáva základy všetkých štyroch odborov, ktoré sa vyučujú na našej škole. Deti po dvoch rokoch predprípravky sa vykryštalizujú, učiteľ vie zhodnotiť, ktorým smerom by sa malo dieťa uberať a po komunikácii s rodičom vedia dieťa nasmerovať na odbor, ku ktorému dieťa najviac inklinuje. Deti tak prichádzajú na odbory pripravené, poznajú prostredie  školy, učiteľov a spolužiakov.

Predpríprava na prípravné štúdium.

 

 

Cieľ:

Tvorivými činnosťami z oblasti hudby, tanca, divadla a výtvarného umenia ponúknuť malým deťom a ich rodičom možnosť prípravy na štúdium v jednotlivých odboroch štúdia základnej umeleckej školy. Naučiť ich prijímať tvorivé aktivity

Vyvolať  tvorivú aktivitu žiaka a jeho radosť z objavovania. Vychádzať pritom z detskej mentality- hravosti, spontánnosti, napodobňovacej schopnosti, obrazotvornosti a doterajšieho stupňa vyspelosti. Prostredníctvom primeraného hudobného materiálu rozvíjať elementárne hudobné zručnosti, návyky, poznatky, vedomosti, hudobnú pamäť, predstavivosť a fantáziu.

Pestovať schopnosť rytmizácie detských textov a riekaniek.

Rozjať pohybové dispozície a ich rytmické cítenie v pohybovom a zvukovom

prejave ako základ pre dramatický výraz.

Individuálnym prístupom ku každému dieťaťu vytvárať medzi učiteľom a deťmi navzájom osobné puto, ktoré je základom dobrej skupinovej kmy.

K citovej a sociálnej výchove dieťaťa prispievať zážitkom z umeleckého diela, okrem iného aj vlastným umeleckým prednesom a tým zároveň postupne vytvárať v deťoch potrebu stretávať sa s umením.

Sústavne rozjať základné dispozície detí pre pohybový výraz a rytmic cítenie v pohybovom a zvukovom prejave.

Vytvoriť neformálnu sociálnu skupinu.

Rozvíjať samostatné slovné vyjadrovanie, obohatiť slovnú zásobu, zvládnuť správne dýchanie, držanie tela, reč tela, artikuláciu, zvládnuť jednoduchý rytmus a dynamiku.

Získať prvé návyky správneho držania tela.

Spájať hudobné činnosti s pohybom.

Spev jednoduchých piesní.

Východiskom sú spontánne detské výtvarné činnosti a sklon dieťaťa k poznávaniu nových činností, materiálov a techník.

Uplatňovanie predstavivosti a fantázie pri spracovávaní (dopĺňaní alebo vyhľadávaní tvarov) nepresných, nezreteľných textúr (pokrčený papier, čarbanica, krajčírske strihy, škvrny, ...),

Kreslenie (maľovanie) svojich predstáv o vypočutom príbehu (rozprávke) alebo o príbehu vymyslenom dieťaťom, príp. o vlastnej transformácii rozprávky,

Rastliny a prírodniny ako výtvarné materiály využité v rôznych technikách

Cieľom činností v predpríprave je rozvíjanie jemnej motoriky.

Pri všetkých týchto činnostiach overuje učiteľ predpoklady jednotlivých žiakov pre ďalšie štúdium.