Hudobný odbor

Hudobný odbor ponúka žiakom možnosť zdokonaľovať svoj talent, vedomosti a zručnosti v hre na hudobné nástroje, v sólovom a komornom speve. Po absolvovaní prípravného štúdia si žiaci majú možnosť vybrať z ponuky viacerých hudobných nástrojov a podľa záujmu a schopnosti si môžu zvoliť predmet, ktorý by chceli študovať. Na výber majú štúdium spevu, zborového spevu a z hudobných nástrojov je to hra na klavíri, hra na keyboarde, zobcovej flaute, bicích nástrojoch, na cimbale a na husliach.  

Žiaci individuálnym štúdiom získavajú na nástrojoch určitú zručnosť a od začiatku štúdia sú vedení k systematickej a vytrvalej práci.Povinným predmetom dopĺňajúcim praktickú stránku predmetu je hudobná náuka.Cieľavedomí a usilovní žiaci  majú možnosť zúčastňovať sa na rôznych súťažiach, či prehliadkach v speve, resp. hre na hudobnom nástroji, kde sa môžu porovnať s ostatnými žiakmi, čo je pre nich často veľkou výzvou do ďalšieho štúdia.

Mgr. Marta Kmeťová Dis.art    

Učiteľka spevu, zboroveho spevu, hry na klavíri

szusbj2015@gmail.com
0903 140 897

Mgr.Eduard Kmeť, Dis.art.

Učiteľ hry na keyboarde, na zobcovej flaute

szusbj2015@gmail.com
0944 161 686

Mgr. Martin Tipul, Dis.art.

Učiteľ hry na klavíri, na keyboarde, hudobnej náuky

szusbj2015@gmail.com
0911 946 229

Róbert Paňko, DiS.art.

Učiteľ hry na gitare

szusbj2015@gmail.com
0944 559 306

Mgr. Katarína Jurčová, Dis.art.

Učiteľka hry na husliach, na klavíri, hudobnej náuky

szusbj2015@gmail.com
0944 450 180