Súkromná základná umelecká škola

Výtvarný odbor

Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Predstavuje komplexný spôsob poznávania sveta všetkými zložkami osobnosti – senzibilita, racionalita, intelekt, fantázia. Vo výtvarnej výchove je najdôležitejší proces tvorby nielen výsledok. Základná charakteristika výtvarnej výchovy je tvorivosť, originalita a autentickosť riešení. Odbor ponúka žiakom možnosť zdokonaľovať sa v rôznych výtvarných technikách – kresba, maľba, grafika, dekoratívne techniky a práca s hlinou pri tvorbe plošných alebo trojrozmerných plastík.

 Mgr. Alexandra Marcinová

Učitaľka VO

Kontakt:     szusbj2015@gmail.com

tel.č.            0903863838

Mgr. Lucia Kancianová

Učiteľka VO, tvorivá predprípravka

kontakt:      szusbj2015@gmail.com

tel.č.            0908958863