Súkromná základná umelecká škola

Prijímacie skúšky

Termín prijímacích skúšok na školský rok

Elektronicky:szusbj2015@gmail.com

Prihlášku nájdete na stranke školy v ikonke dokumenty a prijímacie skušky.

Kritéria na prijatie

Kritéria na prijatie do Tanečného odboru

 •  dobrý zdravotný stav

 •  sústredenosť

 •  koordinácia pohybu

 •  vytlieskanie zadaného rytmu

 •  hudobné cítenie

 •  tanečný prejav

 •  tanečná pamäť

 •  spev pripravenej piesne

TS prebiehajú formou predcvičovania tanečných prvkov, pohybových hier, krátkych tanečných variácií potrebný je tanečný úbor: dres resp. tričko, legíny, tanečné cvičky resp. ponožky

Kritéria na prijatie do Hudobného odboru - hra na zobcovej flaute, gitare, husliach, klavíri, keyboarde, kontrabase, spev, zborový spev.

 •  vytlieskanie zadaného rytmu

 •  hudobné cítenie

 •  spev pripravenej piesne

Kritéria na prijatie do Výtvarného odboru

 •  kresba-maľba - ľubovoľná téma

Kritéria na prijatie do Literárno-dramatického odboru

 •  prednes pripravenej poézie alebo prózy

 •  improvizácia na zadanú tému

Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore.

Hudobný odbor -  11€/mesiac ...55/polrok                         PŠ- 9€/mesiac....45€/polrok

Výtvarný odbor  -  8€/mesiac...40 /polrok                       PŠ - 7/mesiac...35€/polrok

Tanečný odbor  -  8€/mesiac...40 /polrok                       PŠ - 7€/mesiac...35€/polrok 

Literárno dramatický odbor  - 8€/mesiac...40€/polrok      PŠ-7€/mesiac...35€polrok  

Tvorivá predprípravka PP- 15€/mes.

Zápisné sa platí raz za školský rok vo výške  -  10€.

Číslo účtu školy: IBAN BJ SK34 1100 0000 0029 4600 9881