Súkromná základná umelecká škola

Odbor hudba

Hudobný odbor ponúka žiakom možnosť zdokonaľovať svoj talent, vedomosti a zručnosti v hre na hudobné nástroje, v sólovom a komornom speve. Po absolvovaní prípravného štúdia si žiaci majú možnosť vybrať z ponuky viacerých hudobných nástrojov a podľa záujmu a schopnosti si môžu zvoliť predmet, ktorý by chceli študovať. Na výber majú štúdium spevu, zborového spevu a z hudobných nástrojov je to hra na klavíri, hra na keyboarde, zobcovej flaute, bicích nástrojoch, na cimbale a na husliach.  

Žiaci individuálnym štúdiom získavajú na nástrojoch určitú zručnosť a od začiatku štúdia sú vedení k systematickej a vytrvalej práci.Povinným predmetom dopĺňajúcim praktickú stránku predmetu je hudobná náuka.Cieľavedomí a usilovní žiaci  majú možnosť zúčastňovať sa na rôznych súťažiach, či prehliadkach v speve, resp. hre na hudobnom nástroji, kde sa môžu porovnať s ostatnými žiakmi, čo je pre nich často veľkou výzvou do ďalšieho štúdia.